วิชาพินิจวรรณกรรม

หน่วยที่ ๑ วรรณกรรมไทยปริทัศน์

วรรณกรรมอยุธยา
ประเภทของวรรณกรรม
๑. วรรณกรรมการเมือง  ประกาศโองการแช่งน้ำ กฎหมายต่างๆ
๒. วรรณกรรมศาสนา (เน้นการเผยแพร่แนวคิดทางศาสนา) มหาชาติคำหลวง กาพย์มหาชาติ นิทานชาดก นันโทปนันทสูตรคำหลวง พระมาลัยคำหลวง
๓. วรรณกรรมสนองอารมณ์ นิราศต่างๆ นิราศหริภุญไชย นิราศนครสวรรค์ นิราศธารโศก โคลงกำสรวล ลิลิตพระลอ
๔. วรรณกรรมเล่าเรื่อง/วรรณกรรมนิทาน ลิลิตพระลอ สมุทรโฆษคำฉันท์ เสือโคคำฉันท์ อนิรุทธคำฉันท์
๕. วรรณกรรมบันทึกเหตุการณ์ พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ บุณโณวาทคำฉันท์
๖. วรรณกรรมยอพระเกียรติ ลิลิตยวนพ่าย โคลงสรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์
๗. วรรณกรรมสั่งสอน (เน้นการสอนจริยธรรม แนวปฏิบัติตนในการดำรงชีวิต) โคลงทศรถสอนพระราม พาลีสอนน้อง ราชสวัสดิ์ โคลงโลกนิติ
๘. วรรณกรรมประกอบพิธี ฉันท์สดุดีสังเวยกล่อมช้าง
๙. วรรณกรรมการแสดง บทพากย์หนังเรื่องรามเกียรติ์ บทละครใน ๔ เรื่อง บทละครนอก ๑๔ เรื่อง
๑๐. วรรณกรรมตำรา ตำราขี่ช้าง กลบทสิริวิบุลกิตติ
๑๑. วรรณกรรมเบ็ดเตล็ด เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา

ลักษณะคำประพันธ์ของวรรณกรรมอยุธยา
อยุธยาตอนต้น
ร่าย : มหาชาติคำหลวง กาพย์มหาชาติ
โคลงดั้น : ทวาทศมาส ลิลิตยวนพ่าย
อยุธยาตอนกลาง
โคลงสุภาพ : ลิลิตพระลอ ทศรถสอนพระราม
ฉันท์ : เสือโคคำฉันท์ อนิรุทธคำฉันท์ สมุทรโฆษคำฉันท์
อยุธยาตอนปลาย
โคลง : กาพย์ห่อโคลง
กาพย์ : นิราศของเจ้าฟ้ากุ้ง
กลอน : บลละครต่างๆ เพลงยาว กลบทสิริวิบูลกิติ
ร่าย : นันโทปนันทสูตร พระมาลัยคำหลวง

ที่มา : เอกสารคำสอนวิชา วิวัฒนาการวรรณกรรมไทย โดย รศ.อิงอร สุพันธ์วณิช

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s